Series 1

Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
Số 18 – Chỉ loại sản phẩm có viền và mặt tách rời nhau