Báo cáo tài chính năm 2012

01.
Báo cáo tài chính hết 31/12 năm 2012