Báo cáo tài chính năm 2016

01.
Financial Statements end of 31/12/2016