Báo cáo việc chưa giao dịch CP của Gelex.

01.
Báo cáo việc chưa giao dịch CP của Gelex