Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01.
Biên bản - nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02.
Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT - BKS Công ty CP K.I.P Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024)
03.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
04.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
05.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019