Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

CD.23.7

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của K.I.P thực hiện không đạt so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, việc làm […]