Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Cơ cấu tổ chức
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
Cơ cấu tổ chức
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Cơ cấu tổ chức
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
Ban lãnh đạo
Cơ cấu tổ chức
Bà Trương Thị Hương Lan
TỔNG GIÁM ĐỐC
Cơ cấu tổ chức
Ông âu an giang
Phó tổng giám đốc
Cơ cấu tổ chức
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Cơ cấu tổ chức
Ông tạ hồng dương
giám đốc kỹ thuật
Cơ cấu tổ chức
Ông Trần Tiến Cường
giám đốc kinh doanh
Cơ cấu tổ chức
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng
Cơ cấu tổ chức