Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

01.
Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020