Công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP K.I.P Việt Nam

01.
Công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP K.I.P Việt Nam.