Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01.
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản