Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Tạ Hồng Dương.

01.
Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Tạ Hồng Dương.