Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

01.
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023