Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Vân Chi.

01.
Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Vân Chi.