Công bố thông tin quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với ông Bùi Quang Vinh

01.
Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với ông Bùi Quang Vinh