Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 30 tháng 11 năm 2018.

01.
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 30 tháng 11 năm 2018.