Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.