Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.

01.
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.