Công bố thông tin về việc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán.

01.
Công bố thông tin về việc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán.