Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017.

01.
Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017.