Công bố thông tin về việc K.I.P Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018.

01.
Công bố thông tin về việc K.I.P Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018.