Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Tạ Hồng Dương

01.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Tạ Hồng Dương