Công bố thông tin về việc tiếp nhận , bổ nhiệm ông Phạm Hữu Hảo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách SXKD

01.
Công bố TT Quyết định bổ nhiệm PTGD Phạm Hữu Hảo