Công bố về thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

01.
Công bố về thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.