Công bố về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát

01.
Công bố về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát.