Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP K.I.P Việt Nam

Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP K.I.P Việt Nam