Công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01.
Công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019