Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

01.
Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường 2017