Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

 

Ông Trương Đức Long – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

 

Tại phần Báo cáo của Ban điều hành, Bà Trương Thị Hương Lan – Tổng giám đốc đã đánh giá những yếu tố thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP K.I.P Việt Nam trong năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu đầu tư trong năm qua K.I.P thực hiện không đạt so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, việc làm của người lao động còn bị thiếu hụt từ tháng 4 đến nửa đầu quý 4. Các Nhà phân phối giảm nhiệt khi đối diện với thách thức của thị trường, giá bán cạnh tranh khốc liệt, đội ngũ quản lý khối Kinh doanh tại các khu vực chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hành động cũng như chính sách bán hàng tại thị trường mình quản lý. Việc xây dựng và triển khai chính sách bán hàng chưa có đột phá mạnh mẽ. Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt tỷ lệ 101,3% so với kế hoạch, còn chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch và so với năm 2022 chỉ đạt tỷ lệ 53%.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

 

Bà Trương Thị Hương Lan – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

 

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, thông qua các Tờ trình của HĐQT. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,82%, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

 

Chủ toạ Đại hội điều hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua như sau: Tổng doanh thu thuần 388 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16,5 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 10%/vốn điều lệ/năm và giá trị đầu tư là 7 tỷ đồng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

 

Ông Phùng Đệ – thay mặt Chủ toạ ĐH trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

 

Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trên, Ban điều hành đã đề xuất các giải pháp cơ bản, trong đó chú trọng đến công tác thị trường thị trường và công tác phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến. Đó là: Chủ động về công tác thị trường bằng các giải pháp tổng hợp, đảm bảo mục tiêu doanh thu gắn liền với tính hiệu quả về lợi nhuận. Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thu thập thông tin thị trường, để đảm bảo sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường. Cải tiến sản phẩm theo hướng đồng bộ chi tiết, quy hoạch chi tiết dùng chung giữa các dòng sản phẩm. Tiếp tục thúc đẩy công tác hỗ trợ thị trường, tập trung bán hàng trực tiếp, để các nhóm hàng mục tiêu sẽ nhanh đến gần với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ trong thời gian tới. Duy trì các biện pháp kiểm soát tài chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. gồm: ông Nguyễn Hoa Cương, ông Hoàng Anh Dũng và bà Trương Thị Hương Lan.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại K.I.P Việt Nam

 

Bà Phan Thị Thư – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu

 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của K.I.P Việt Nam, với tỷ lệ tán thành 99,82%.