Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

01.
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.