Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 20/12/2017.

01.
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 20/12/2017.