K.I.P chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Ngày 26/2/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trương cho Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam. Theo đó, Công ty K.I.P Việt Nam đã thực hiện thành công việc chuyển đổi sang hai hệ thống quản lý tiên tiến này.
K.I.P chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

K.I.P chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Sau nhiều năm vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản ISO 14001:2010, tháng 9/2015, Tổ chức Tiểu chuẩn hóa Quốc tế đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Trước yêu cầu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế mới cập nhật và trong tình hình mới năng suất – chất lượng là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty VINAKIP đã tổ chức các Chương trình đào tạo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với sự tham gia của các Ban lãnh đạo và tất cả các đơn vị trong Công ty.

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam hiện có 8 phòng ban và 4 xưởng sản xuất. Các quy trình quản lý hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản 2015 được xây dưng đảm bảo các quá trình cần theo dõi và đo lường trong toàn Công ty được hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty có được môi trường làm việc an toàn, khoa học tạo động lực cho người lao động trong quá trình sản xuất công tác.

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam nhận thấy để có được chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đã khó nhưng việc duy trì hệ thống có hiệu quả còn khó hơn. Chính vì vây, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết đầu tư nguồn lực đảm bảo hệ thống luôn được vận hành có hiệu lực và hiệu quả, đồng thời duy trì đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ để kiểm tra, đánh giá và cải tiến thường xuyên các quy trình của hệ thống phù hợp với tình hình mới.

Tiếp cận với các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới là tiền đề để Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.