K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sáng ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với sự tham dự của 57 cổ đông và người ủy quyền, sở hữu 5.410.678 cổ phần, chiếm 95,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

                       Ông Trương Đức Long – Trưởng Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành phấn đấu thực hiện, trong đó doanh thu là 494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 17 tỷ đồng. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu, với số lượng phát hành là 4.120.272 cổ phần. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bà Vũ Thanh Hương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, thay thế cho bà Hoàng Thị Thanh.

Đặc biệt, Điều lệ sửa đổi lần này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các điều khoản được cập nhật sửa đổi phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bà Phan Thị Minh Nguyệt – Trưởng đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.