Khi chất lượng là sức mạnh

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tìm kiếm theo danh mục
Bản cáo bạch
Bạn có biết
Báo cáo quản trị
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Chưa được phân loại
Đại hội cổ đông
Điều lệ Công ty
Giới thiệu
Quan hệ cổ đông
Quản trị công ty
Quy chế quản trị nội bộ
Thông tin cổ đông
Thông tin kỹ thuật
Thông tin tài chính
Tin tức
Tin tức và sự kiện
Tuyển dụng
Trang chủ | K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, Ông Phùng Đệ – Tổng Giám đốc K.I.P tổng kết lại những điểm nổi bật về hoạt động của K.I.P trong năm. Theo đó, năm 2018 chỉ tiêu doanh thu đạt 100,2% so với kế hoạch đã được HĐQT điều chỉnh. Lợi nhuận trước thuế đạt và vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu thu nhập bình quân đối với người lao động đạt mức tăng trưởng so với năm 2017 trên 30%.

Ông Phùng Đệ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2018

Tại Báo cáo của Hội đồng quản trị đã thẳng thắn đánh giá những công việc đã làm được và các mặt hạn chế trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đồng thời căn cứ từ những biến động của nền kinh tế, được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, HĐQT K.I.P Việt Nam đề ra định hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ V (2019 – 2024): Doanh thu tăng trưởng bình quân hằng năm ≥ 10%; cổ tức từ 10%/năm trở lên.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014 – 2019)

Các nội dung tờ trình được Đại hội biểu quyết thông qua gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát – quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019; Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; Sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lần lượt là 360 tỷ đồng và 17 tỷ đồng; Cổ tức bằng tiền mặt là 10%.

ĐHĐCĐ đã bầu cử 5 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Hoa Cương, ông Phùng Đệ, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Hoàng Anh Dũng, ông Lê Trung Lâm; thành viên BKS, gồm bà Trương Thị Hương Lan, bà Dương Việt Nga, bà Phan Thị Minh Nguyệt.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Phan Thị Minh Nguyệt – Thay mặt Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bài khác cùng danh mục