K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Năm 2019 là một năm khó khăn đối với Công ty. Sản phẩm do K.I.P sản xuất chịu sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và mẫu mã sản phẩm của các đối thủ có thương hiệu và cả doanh nghiệp tư nhân. Trong năm qua, sức mua của thị trường thiết bị điện nói chung và hoạt động đầu tư công có sự sụt giảm tương đối mạnh. Trong tháng 11/2019, Ban điều hành triển khai phương án thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động, dẫn đến phải sắp xếp lao động dôi dư, nguồn nhân lực biến động, gây khó khăn nhất định cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh vào thời điểm cuối năm.
So với năm 2018, các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 đều có mức giảm, chưa đạt so với kế hoạch đặt ra của ĐHĐCĐ.
Sau khi ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, thông qua các Tờ trình của HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng.
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020 và thù lao HĐQT năm 2020
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi – bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng.
Với việc thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, mô hình tổ chức của K.I.P kể từ ngày 23/6/2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (không còn Ban kiểm soát, thay vào đó là Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT bổ nhiệm).
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của K.I.P Việt Nam, với tỷ lệ tán thành 100%.
Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
K.I.P Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020