Nghị quyết của HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu