Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung 1.120.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN.

01.
Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung 1.120.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN.