Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQSX năm 2023, chỉ tiếu kế hoạch SXKD năm 2024

01.
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQSX năm 2023, chỉ tiếu kế hoạch SXKD năm 2024