Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán cổ phiếu.

01.
Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán cổ phiếu.