Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

01.
Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.