Bạn có biết

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ

Phân loại Cầu dao đế sứ 1 chiều

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ
Cấu tạo chung:

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ
– Nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào,
– Đóng ngắt mạch điện thông qua Cụm lưỡi dao và Tay đẩy sư cách điện,
– Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra
– Thiết bị tiêu thụ điện năng được bảo vệ thông qua phần tử bảo vệ quá tải Dây chảy.

Phân loại Cầu dao đảo chiều:

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ
Cấu tạo chung:

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ
– Các nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào 1 và 2.
– Đóng ngắt hoặc chuyển đổi nguồn điện thông qua Cụm lưỡi dao và Tay đẩy sứ cách điện.
– Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra.
– (Không có phần tử bảo vệ quá tải).