Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV
(Cu/PVC/PVC) – 0,6/1kV

Danh mục:
QR Code

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV - 0,6/1kV ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 2.5 + 1 x 1.5 - 0,6/1kVCVV 3 x 2.5 + 1 x 1.5
2Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 4 + 1 x 2.5 - 0,6/1kVCVV 3 x 4 + 1 x 2.5
3Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 6 + 1 x 4 - 0,6/1kVCVV 3 x 6 + 1 x 4
4Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 10 + 1 x 6 - 0,6/1kVCVV 3 x 10 + 1 x 6
5Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 16 + 1 x 10 - 0,6/1kVCVV 3 x 16 + 1 x 10

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV - 0,6/1kV > 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 25 + 1 x 16 - 0,6/1kVCVV 3 x 25 + 1 x 16
2Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 35 + 1 x 16 - 0,6/1kVCVV 3 x 35 + 1 x 16
3Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 35 + 1 x 25 - 0,6/1kVCVV 3 x 35 + 1 x 25
4Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 50 + 1 x 35 - 0,6/1kVCVV 3 x 50 + 1 x 35
5Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 70 + 1 x 35 - 0,6/1kVCVV 3 x 70 + 1 x 35
6Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 70 + 1 x 50 - 0,6/1kVCVV 3 x 70 + 1 x 50