Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Ổ cắm công tắc kiểu G18A

Danh mục:
QR Code

Ổ cắm công tắc kiểu G18A

Hình ảnhSeriesDiễn giải
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 75/ G1 76Mặt 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 77/ G1 78Mặt 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 79/ G1 80Mặt 3 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 81/ G1 82Mặt 4 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 83/ G1 84Mặt 5 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 85/ G1 86Mặt 6 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 87/ G1 88Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG189/ G1 90Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 91/ G1 92Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 93/ G1 94Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 95/ G1 96Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A với 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 97/ G1 98Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A với 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 99/ G1 100Ổ cắm ba 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 101/ G1 102Ổ cắm đơn đa năng
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 103/ G1 104Ổ cắm đôi đa năng
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 105/ G1 106Viền đơn trắng
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 107Mặt 1 MCB kiểu M
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 108Mặt 2 MCB kiểu M
Ổ cắm công tắc kiểu G18AG1 109Mặt 1 MCCB kiểu A