Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

01.
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.