Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của GELEX.

01.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của GELEX