Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

01.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020