Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

01.
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.