Thông báo Thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

01.
Thông báo Thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.