Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật trong file đính kèm.