Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

01.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
02.