Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

01.
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.